Natječaji 2018. GODINA


 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

8.1.2018. 11:30

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (″Narodne novine″, broj 125/11), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 27/09, 31/09, 43/10, 8/13, 41/14) i („Službene novine Grada Vrbovskog“, broj 10/15) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (″Službene novine PGŽ″, broj 4/10, 27/14 i 41/14) i („Službene novine Grada Vrbovsko“, broj 5/16), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 19. prosinca 2017. godine objavljuje se slijedeći

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora

1. Predmet zakupa su poslovni prostori navedeni u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu.
Poslovni prostori daju se u zakup na vrijeme od 5 godina u viđenom stanju i budući zakupnici su ih dužni urediti za potrebe obavljanja svoje djelatnosti.

Za više informacija preuzmite Natječaj u cjelosti u nastavku.


Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostoraNatječaji 2017. GODINA


UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA – natječaj za referent/icu za pitanja srpske nacionalne manjine

15.12.2017. 14:22

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, objavljuje slijedeće

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA
koji podnose prijavu na
NATJEČAJ OBJAVLJEN U „NARODNIM NOVINAMA“ ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Natječaj za referenta/icu za pitanja srpske nacionalne manjine.

 


UPUTE I OBAVIJESTI u cijelosti možete pogledati ovdje

 

Javni natječaj – Referent za pitanja srpske nacionalne manjine

6.12.2017. 9:06

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08. i 61/11) i članka 15. Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela o b j a v l j u j e

J A V N I N A T J E Č A J

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog na radno mjesto:

1. referent za pitanja srpske nacionalne manjine – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Natječaj u cijelosti pogledajte ovdje.

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

14.4.2017. 9:35

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Komunalca d.o.o. u Ulici Jarak u Vrbovskom od 13. travnja 2017. KLASA: 024-01/17-02-1 URBROJ: 2193-01-01-17-3, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 14. travnja 2017. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

PREDMET PRODAJE
Javni natječaj raspisuje se za prodaju nekretnina na području grada Vrbovskog u vlasništvu društva Komunalac d.o.o., Vrbovsko, Željeznička 1/a, OIB: 45552012966, prikupljanjem pisanih ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata za ulaganje u proizvodne gospodarske kapacitete koji obuhvaćaju industrijske, obrtničke, druge gospodarske pogone svih vrsta i prateće skladišne prostore sukladno namjeni nekretnina definiranoj Prostornim planom uređenja Grada Vrbovskog te izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog, radi stjecanja samovlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje i označene su u zemljišnim knjigama kako slijedi:

Natječaj u potpunosti pogledajte ovdje.

 

Poziv na dostavu ponude

11.4.2017. 9:01

Naručitelj Grad Vrbovsko objavljuje Poziv na dostavu ponuda – Nabava dva mobilna reciklažna dvorišta.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Poziv na dostavu ponude

31.3.2017. 12:46

Naručitelj Grad Vrbovsko objavljuje Poziv na dostavu ponuda – predmet nabave – Uređenje javnih parkirališta i sanacija prekopa.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

16.1.2017.

Na temelju članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125111 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 , l 06/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/ 12), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novi ne”, broj 27/09, 31 /09, 43110 i 8/13) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (“Službene novine PGŽ”, broj 4110, 27114 i 41/14) i (“Službene novine Grada Vrbovsko”, broj 5/ 16), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 04. siječnja 20 17. godine objavljuje se slijedeći:

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

 

Javni natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu

16.1.2017.

Grad Vrbovsko raspisuje Javni natječaj za predlaganje javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Vrbovskog za 2017. godinu.
Prijave možete podnijeti do 16. veljače 2017. godine.

  1. Tekst natječaja
  2. Upute za prijavitelje
  3. Obrazac – opis programa
  4. Obrazac – proračun
  5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
  6. Obrazac – životopis
  7. Izjava o partnerstvu


Natječaji 2016. GODINA


Poziv na dostavu ponude

29.12.2016. 16:49

Naručitelj Grad Vrbovsko objavljuje Poziv na dostavu ponuda – predmet nabave – izrada projektne dokumentacije za sanaciju odlagališta “Cetin” Vrbovsko.

Poziv na dostavu ponude – sanacija odlagališta “Cetin” Vrbovsko

Projektni zadatak – sanacija odlagališta “Cetin” Vrbovsko

 

Poziv na dostavu ponude – Nabava LED cestovnih svjetiljki

20.12.2016.

Naručitelj Grad Vrbovsko objavljuje Poziv na dostavu ponuda.

LED cestovne svjetiljke za potrebe javne rasvjete na području Grada Vrbovskog. Predmet nabave je detaljnije opisan u tehničkim karakteristikama koje se nalaze u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Poziv na dostavu ponude – Izgradnja nadstrešnice x4 (3x5m) u ulici Dobra

24.11.2016. 19:47

Naručitelj Grad Vrbovsko Vam upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Radovi izgradnje nadstrešnice prema specifikaciji navedenoj u Troškovniku koji su sastavni dio ovog Poziva

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

Poziv na dostavu ponude – Nabava LED cestovnih svjetiljki
20.12.2016.

Naručitelj Grad Vrbovsko Vam upućuje Poziv na dostavu ponuda.

LED cestovne svjetiljke za potrebe javne rasvjete na području Grada Vrbovskog. Predmet nabave je detaljnije opisan u tehničkim karakteristikama koje se nalaze u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva na nadmetanje.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

Poziv na dostavu ponude – Asfaltiranje nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa

27.7.2016. 14:44

Asfalterski radovi prema specifikaciji radova na lokacijama navedenim u Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva. Rok za dostavu ponude je 11. kolovoza 2016. godine do 12:00 sati.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

 

Poziv na dostavu ponude – Uređenje pješačkih staza prema Kamačniku i sanacija stupova drvenog mosta u Kamačniku

9.6.2016. 18:48

lzvođenje građevinskih radova na uređenju pješačkih staza i sanacija temelja i nosivih stupova mosta prema opisu radova navedenima u Troškovniku. Predmet nabave nije podijeljen na grupe i može se nuditi samo cjelokupni predmet nabave, odnosno svi radovi predviđeni troškovnikom.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Poziv na dostavu ponude – Uređenje parkirališta i obnova nogostupa u ulici Franje Račkog u Vrbovskom

9.6.2016. 18:30

Izvođenje građevinskih radova na uređenju javne površine – parkirališta i nogostupa prema opisu radova navedenima u Troškovniku. Predmet nabave nije podijeljen na grupe i može se nuditi samo cjelokupni predmet nabave, odnosno svi radovi predviđeni troškovnikom.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

16.5.2016. 13:52

Na temelju članka 6. stavak l. Zakona o zakupu i prodaj i poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj 125111 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33101 , 60101, 106103, 129105, 109107, 125108, 36109, 150111 i 144112), članka 40. Statuta Grada Vrbovskog (“Službene novine”, broj 27109, 31109, 43/10 i 8113) i članka 3, 14 i 33. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog (“Službene novine”, broj 4/10, 27114 i 41114), te Odluke Gradonačelnika Grada Vrbovskog od 12. svibnja 2016. godine objavljuje se slijedeći

NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnih prostora

 

Natječaj u cijelosti preuzmite klikom na ikonu


 

Ponovljeni javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

11.5.2016. 8:51

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu društva Komunalca d.o.o. u Ulici Jarak u Vrbovskom od 9. svibnja 2016., URBROJ: 397/09-2016, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 9. svibnja 2016. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

Natječaj u cijelosti preuzmite klikom na ikonu


 

Poziv na dostavu ponude – GP zona K1 – jug u Vrbovskom

10.5.2016. 8:02

Predmet nabave je izrada parcelacije, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta prometnica i infrastrukture Gospodarsko – poslovne zone K-l – jug u Vrbovskom u skladu sa važećima Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Poziv na dostavu ponude – Centar za posjetitelje Kamačnik

10.5.2016. 7:58

Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje “Centra za posjetitelje izletišta Kamačnik” koji se sastoji od glavne i pomoćne zgrade (površine: glavna zgrada 357,17 m2, pomoćna zgrada 66,48 m2) za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju, a prema usvojenom idejnom rješenju.

Poziv na dostavu ponude u cijelosti pogledajte OVDJE.

 

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

6.4.2016. 7:00

Na temelju odredbe članka 422. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), članka 14. i 15. Izjave o osnivanju društva o ograničenom odgovornošću Komunalac d.o.o. za komunalne djelatnosti (u nastavku: Društvo) od 19. veljače 2014. godine, članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine», broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke Skupštine Društva o prodaji nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o. označenih kao k.č. 986/1 i k.č. 988/1, sve k.o. Gomirsko Vrbovsko od 31. ožujka 2016., URBROJ: 125/02-2016, direktorica Društva Nikolina Osojnički, bacc. ing. traff. dana 5. travnja 2016. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalca d.o.o.

Natječaj u cijelosti pogledajte ovdje


 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016.GODINI

31.3.2016. 8:22

Grad Vrbovsko objavljuje Javni poziv korisnicima proračuna Grada Vrbovskog za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Vrbovskog u 2016. godini.

Javni poziv


Izjava o korištenim potporama male vrijednosti


Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore PIRR


 

Javni natječaj za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2016. godinu

8.2.2016. 13:17

Grad Vrbovsko raspisao je natječaje za financiranje javnih potreba za 2016. godinu. Prijave na natječaj zaprimaju se u pisarnici Grada Vrbovskog zaključno do 08. ožujka 2016. godine svakim radnim danom od 07,00 – 15,00 sati.

tekst natječaja

– upute za prijavitelje

obrazac opisa programa

– obrazac proračuna

– obrazac izjave o partnerstvu

– obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

– obrazac životopisa

 

Natječaj za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića “Bambi”

4.2.2016. 11:56

Na temelju članka 37.stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj :10/97, 107/07 i 94/13 i članka 53. Statuta Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko, Upravno vijeće objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića “Bambi” Vrbovsko. Natječaj je objavljen na web portalu gorskenovosti.net dana 04. veljače 2016. godine.

Tekst natječaja pogledajte ovdje.

 

Obavijest o pozivu na dostavu ponude

14.1.2016. 10:00

Grad Vrbovsko objavljuje poziv na dostavu ponuda za nabavu električnih bicikli.

Poziv na dostavu ponude pogledajte OVDJE.
IZMJENU I DOPUNU POZIVA NA DOSTAVU PONUDE POGLEDAJTE OVDJE.


Copyright © 2008.- 2018. | Grad Vrbovsko | Sva prava pridržana